İdare Hukuku

İDARİ DAVALARDA USUL HUKUKU

İdari davalar Danıştay ve idare mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılan imzalı dilekçelerle açılır.

Dava dilekçelerinde;

 1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ve adresleri
 2. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
 3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarda tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar;
 1. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarih ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,

gösterilir.

Dava dilekçesine dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine

eklenir.

Dava dilekçesi ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

DİLEKÇENİN VERİLDİĞİ YERLER

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep - sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.

Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.

İdari yargılama mevzuatı esas itibariyle;

  1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  2. 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
  3. 2575 sayılı Danıştay Kanunu' dur.

İDARİ DAVA TÜRLERİ

   1. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,
   2. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
   3. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardan oluşur.

                                                                      -1-

 

 

İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır.

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay' da ve idare mahkemelerinde altmış (60) gündür.

Bu süreler; idari uyuşmazlıklarda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Geçici 3.maddesi uyarınca çalışmaya ara verme süresi her yıl Temmuz ayının yirmisinden Eylül ayının beşinci gününün mesai bitimine kadardır.

İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

İlgililer tarafından idari dava açmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla doğrudan tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler.

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek haklarında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

 

                                                              -2-

 

 

 

. İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY' DA GÖRÜLECEK DAVALAR

Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:

  1. Bakanlar Kurulu kararlarına
  2. Başbakanlık ve Bakanlık müsteşarları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri ve kurul başkanları; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşar, bakan ve genel müdürleriyle ilgili müşterek kararnamelere,
  3. Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
  • Danıştay idari dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
  1. Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
  2. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR

Uyuşmazlık miktarı bir milyarı aşmayan ;

   1. Konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal davaları,
   2. Tam yargı davaları,

İdare Mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.

Tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.

8 Aralık 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2000 yılı için yeniden değerleme oranı %56.0 olarak tespit edilmiştir.

1 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001 yılı için yeniden değerleme oranı %53.2. olarak tespit edilmiştir.

İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ

İYUK' nun 32.maddesine göre göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemin veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Yetki kamu düzenindedir.

KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ

Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.

Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir

Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

( Dava dilekçesi örneği Ek: 1)

 

                                                                      -3-

 

TEBLİGAT VE CEVAP VERME

Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.

Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, tarafların birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.

Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.

Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir.

(İkinci dilekçe örneği Ek: 2)

Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve bir milyar lirayı aşan tam yargı davaları ile tarih edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı bir milyar lirayı aşan vergi davalarında, tarafların birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.

Ayrıca ilgili mahkeme kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkeme kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır.

Duruşmaları mahkeme başkanı yönetir.

Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.

Danıştay' da görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir.

Duruşma yapıldıktan sonra en geç on beş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.

Danıştay' da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütmesini durdurmaz.

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay Dava Dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın Bölge İdare Mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

                                                              -4-

 

 

 

Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara

bağlanır.

(Yürütmenin durdurulması isteminin reddine itiraz dilekçesi örneği Ek : 3)

• KARARLARIN SONUÇLARI

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde tazminat davası açılabilir.

Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açılabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.

İdare mahkemelerinin Valilik, Kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlara tek hakimle verilen nihai kararlara karşı otuz gün içinde yargı çevresi içindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. (Ek : 8 )

İtiraz temyizin usul ve şekillerine tabidir.

Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir. Temyiz yoluna başvurulamaz.

Ancak 2577 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca aynı bölge idare mahkemesine karar düzeltme isteminde bulunulabilir. (Ek : 9 )

Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’ da temyiz edilebilir.

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabilir.

(Temyiz dilekçesi örneği Ek : 4)

Temyiz dilekçeleri, ilgilisine göre kararı veren Mahkeme'ye veya Danıştay'a veya idare mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine verilir ve kararı veren Mahkeme veya Danıştay'ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilir.

(Temyize cevap dilekçesi EK : 5)

Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir.

Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idare işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi koşulunun varlığı aranılır.

iptal davalarında teminat istenmeyebilir.

İdareden ve adli yargıdan yararlananlardan teminat alınmaz.

Kararın bozulması kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.

 

-5-

 

 

Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde taraflarca;

  1. Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,
  2. Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması
  3. Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,
  • Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,

Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir.

(Karar düzeltme dilekçesi örneği Ek : 6)

Kararın düzeltilmesi bir dilekçe ile istenir ve dilekçede, kararın düzeltilmesini gerektiren sebepler gösterilir.

Kararın düzeltilmesini inceleyecek olan mercii, ileri sürülen düzeltme sebebiyle bağlıdır; dilekçede gösterilmemiş bir sebebe dayanarak kararı düzeltme yoluna gidemez.

Kararın düzeltilmesi dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir ve karşı tarafın savunması alındıktan sonra incelenir.

(Karar düzeltmeye cevap dilekçesi örneği Ek : 7)

Atama, emeklilik, geçici görev, harcırahsız atama, intibak, ek gösterge, özel hizmet, aylıktan kesme cezası, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, görevden uzaklaştırma cezası, izin, lojman,...................................... vb. idari işlemler.

 

İDARE MAHKEMESİNİ VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN BULUNDUĞU İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ

Sıra No

 Kurulduğu İl Merkezi

Bölge

Yargı Çevresine Dâhil Olan İller

1.

Adana

          1

Osmaniye

2.

Afyonkarahisar

3

-

3.

Aksaray

2

Niğde

4.

Ankara

1

-

5.

Antalya

1

-

6.

Aydın

2

-

7.

Balıkesir

2

-

8.

Bursa

1

Yalova

9

Çanakkale

2

-

10

Çorum

3

-

11

Denizli

1

-

12

Diyarbakır

3

Siirt - Batman

13

Edirne

2

Kırklareli

14

Elazığ

3

Bingöl

15

Erzurum

3

       Ağrı- Kars-Iğdır

        Ardahan

16

Eskişehir

1

Bilecik

17.

Gaziantep

2

K.Maraş- Kilis

18

Hatay

2

-

19

Isparta

2

Burdur

20.

İstanbul

1

-

21.

İzmir

1

-

22

Kastamonu

3

Çankırı

23.

Kayseri

2

Nevşehir

24.

Kırıkkale

1

-

25

Kocaeli

2

-

26.

Konya

1

Karaman

27

Kütahya

1

*

28.

Malatya

3

Tunceli

29.

Manisa

2

Uşak

30

Mardin

3

Şırnak

31

Mersin

1

-

32

Muğla

1

-

33.

Ordu

3

Giresun

34

Rize

3

Artvin

35.

Sakarya

2

Bolu - Düzce

36.

Samsun

1

Amasya - Sinop

37.

Sivas

3

Erzincan

38

Şanlıurfa

3

Adıyaman

39

Tekirdağ

2

-

40.

Trabzon

2

Gümüşhane

Bayburt

41

Tokat

3

-

42.

Van

3

Bitlis - Hakkari - Muş

43

Yozgat

2

Kırşehir

44.

Zonguldak

2

Bartın - Karabük

Not: * (Faal Değildir)

 

 

 

ÖZEL VE TÜZEL

KİŞİLER İÇİN

DİLEKÇE ŞABLONLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

 

FİHRİST

EK 1           DAVA DİLEKÇESİ

EK 2           İKİNCİ DİLEKÇE

EK 3          YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN

REDDİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

EK 4          TEMYİZ DİLEKÇESİ

EK 5          TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ

EK 6           KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ

EK 7           KARAR DÜZELTME CEVAP DİLEKÇESİ

EK 8           İTİRAZ DİLEKÇESİ

EK 9           BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE İTİRAZ ÜZERİNE

VERİLEN KARARLARA KARŞI KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ

 

 

 

 

 

 

-8-

 

                                                                                                                                                      EK 1

       
   

Dava Dilekçesi Örneği Süresi: 60 gün

 
 

Duruşma ve yürütmenin durdurulması istemlidir

 
 

 

 

 

 

 

...................İDARE MAHKEMESİ/ DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

.....................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI VE YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI İSTEYEN                             :

 

VEKİLİ______________________________ : (Varsa)

KARŞI TARAF (DAVALI)______________ :

 

DAVANIN KONUSU___________________ : Davalı İdarenin ...............  tarih ve ...............  sayılı

işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ______________________ :

OLAY                                                                          :

SONUÇ VE İSTEM_________________________ : Arz edilen nedenlerle davamın duruşmalı olarak

yapılması................. tarih ve.................. sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar

verilmesi ve yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim................... /...... /.........

Davacı (Vekili)

                                                                                                                                             İmza

EKLER                                            :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Tam yargı davası ile birlikte açılıyorsa, istenilen para miktarı ile faiz talebi yapılır)

 

-9-

 

 

 

                                                                                                                              EK 2

 
 

İkinci dilekçe örneği Süresi: 30 Gün

 

 

 

 

 

........................İDARE MAHKEMESİ / DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

                SUNULMAK ÜZERE

..................................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

E : ..../.......

KARŞILIK VEREN (DAVACI)_________ :

VEKİLİ____________________________ : (Varsa)

KARSI TARAF (DAVALI)____________ :

KARŞILIĞIN KONUSU_______________ : Davalının ...........  tarih ve ...............  sayılı birinci

savunmasına karşılığımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ____________________ :

OLAYLAR VE KARŞILIKLAR________ :

SONUÇ VE İSTEM___________________ : Arz edilen nedenlerle ..................  tarih ve ................

sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim......................... /

Davacı (Vekili)

İmza

EK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

 

                                                                                                                                                EK 3

 
 

Yürütmenin durdurulması isteminin reddine itiraz dilekçesi örneği

Süresi :  7 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

..........İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                     E:...../.......

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN

KARARINA İTİRAZ EDEN (DAVACI):

 

VEKİLİ                                                      :

 

KARŞI TARAF (DAVALI)                      :

 

İTİRAZIN KONUSU                                : .... İdare Mahkemesince verilen .../.../... tarih ve E...../.....sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararın itirazen incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                                      :

 

İTİRAZ NEDENLERİ                               :

 

SONUÇ VE İSTEM                                   : arz edilen nedenlerle anılan kararın itirazen incelenerek kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. ..../..../....

 

 

Davacı (Vekili)

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Dava Danıştay' da görülüyorsa itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır.

 

 
                                              

-11-

 

 

                                                                                                                                        EK 4

 

 
 

Temyiz Dilekçesi Örneği Süresi: 30 Gün

 

 

 

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

.....İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

VE TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI)________________ :

VEKİLİ____________________________ : (Varsa)

KARSI TARAF (DAVALI)____________ :

İSTEMİN KONUSU__________________ : .......  İdare Mahkemesince verilen .../.../... tarih

ve E.../...,K.../... sayılı davanın reddi kararının ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması ve temyizen incelenerek bozulması istemini içermektedir.

TEBLİĞ TARİHİ____________________ :

TEMYİZ NEDENLERİ

SONUÇ VE İSTEM___________________ : Arz edilen nedenlerle anılan davanın reddine

ilişkin kararın ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve temyizen incelenerek uozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim............................................. /...... /.........

Davacı (Vekili) İmza

 

 
 

Not: Dava Danıştay’da görülüyorsa temyiz başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır.

 

 

 

-12-

 

EK 5

Temyize Cevap Dilekçesi Örneği Süresi : 30 Gün

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

.................İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

E :..... /.....

K :..... /.....

T :..... /.....

TEMYİZ İSTEMİNE

KARŞILIK VEREN (DAVACI)_________ :

VEKİLİ____________________________ : (Varsa)

TEMYİZ EDEN (DAVALI)____________ :

KARŞILIĞIN KONUSU_______________ :........ İdare Mahkemesince verilen .../.../... tarih

ve E..../..., K..../.... sayılı iptal kararının temyizi istemine karşılığımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ____________________ :

KARŞILIKLAR_____________________ :

SONUÇ VE İSTEM___________________ : Arz edilen nedenlerle davalı isteminin reddiyle

hukuka ve usule uygun olan temyize konu kararın onanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim    

/................... /......

Davacı (Vekili)

                                                                                                                                      İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Dava Danıştay’ da görülüyorsa temyize cevap Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır.

 

 

 

 

 

-13-

 

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği

Süresi: 15 Gün

 
EK 6

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

......İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

E : ..../....

K : ..../....

KARAR DÜZELTME İSTEMİNE                                                                            T:..... /....

KARŞILIK VEREN (DAVACI)_________ :

VEKİLİ____________________________ : (Varsa)

KARSI TARAF (DAVALI)____________ :

İSTEMİN KONUSU____________             : Danıştay ..... Dairesince  .../.../... tarih ve

E.../..., K.../... sayılı onama kararının düzeltilerek, ....... İdare Mahkemesinin ...../.../... tarih ve E.../..., K..../... sayılı davanın reddi  kararının  bozulmasına  karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

TEBLİĞ TARİHİ____________________ :

DÜZELTME NEDENLERİ____________ :

SONUÇ VE İSTEM___________________ : Arz edilen nedenlerle Danıştay ..................................

Dairesinin .../.../... tarih ve E.../..., K.../... sayılı  kararının düzeltilerek,.. .... İdare Mahkemesinin .../.../... tarih ve E.../..., K..../... sayılı davanın reddi kararının bozularak  karar verilmesini arz ve talep ederim. .../..../....

Davacı (Vekili)

       İmza

NOT : Dava Danıştay' da görülüyorsa karar düzeltmeye cevap Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır.

 

 

 

 

 

 
 

NOT: dava Danıştay’da görülüyorsa karar düzeltme Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır.

 

 

 

 

 

-14-

 

                                                EK 7

 
 

Karar Düzeltme Cevap Dilekçesi Örneği

 Süresi : 15 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

..... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

E: ...../.....

K:...../......

T:...../......

 

KARAR DÜZELTME İSTEMİNE

KARŞILIK VEREN (DAVACI)      :

 

VEKİLİ                                              :

 

KARŞI TARAF (DAVALI)             :

 

İSTEMİN KONUSU                        : Davalının Danıştay ......Dairesinin .../..../.... tarih ve E:..../...., K:.../... sayılı onama kararına karşı davalının karar düzeltme isteminin reddiyle, ... idare Mahkemesinin .../..../... tarih ve E..../...., K..../.... sayılı  iptal kararının onanmasına karar verilmesini  arz ve talep ederim.

 

TEBLİĞ TARİHİ                             :

 

KARŞILIKLAR                                :

 

SONUÇ VE İSTEM                        :  Arz edilen nedenlerle Davalının Danıştay ... Dairesinin .../..../.... tarih ve E..../...., K..../.... sayılı onama kararına karşı davalının karar düzeltme isteminin reddiyle hukuka ve usule uygun olan ... İdare Mahkemesince verilen .../.../... tarih ve E..../...., K.../..... sayılı iptal kararının onanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. .../.../....

 

Davacı (Vekili)

.................................................                                                                                             İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOT: Dava Danıştay’da görülüyorsa karar düzeltmeye cevap Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna yapılır..

 

 

 

 

 

                                                    -15-

 

EK :8

 

 

........... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE           

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

E .................. /.

K ................ /..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

VE KARARA İTİRAZ

EDEN (DAVACI)_________ : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  ANKARA

KARŞI TARAF

(DAVALI)                              :

 

VEKİLİ                                    :

İTİRAZIN KONUSU                  :............ İdare Mahkemesince verilen .............................. /..../.......

tarih ve E......... /........ , K.......... /....... sayılı red kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve

itirazen incelenerek bozulması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                        :

İTİRAZ NEDENLERİMİZ           :

SONUÇ VE İSTEM                     : Arz edilen nedenlerle anılan red kararının öncelikle

Yürütmesinin durdurulması ve itirazen incelenerek bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı (Vekili)

                                                                                                                                İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ

SÜRESİ : 30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

-16-

 

                                    EK: 9

................... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLİĞİNCA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

E....... /.......

K...... /........

KARAR DÜZELTME

İSTEMİNDE BULUNAN

(DAVACI)____________________ : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ANKARA

KARSI TARAF (DAVALI)                :

VEKİLİ                                               :

İSTEMİN KONUSU____________      : ......  Bölge İdare Mahkemesince verilen ..../..../.

tarih ve E....... /..... , K...... /...... sayılı kararın düzeltilmesi istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ_______________    :

DÜZELTME NEDENLERİMİZ

SONUÇ VE İSTEM_____________ : Arz edilen nedenlerle anılan kararın düzeltilerek..................

İdare Mahkemesince verilen ............. /...... /...... tarih ve E.......... /...... , K....... /....... sayılı red kararının

bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı (Vekili)

                                                                                                                          İmza

 
 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN İSTEMİN REDDİ KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ SÜRESİ: 15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17-